‍🦔 Pythonでスクレイピング&自動化
作成日: 2021/10/12
0

参考にしたもの

【超本格的】Pythonで業務自動化を学びたい人がまず見るべき動画|定期実行の仕組み構築までをわかりやすく解説
https://youtu.be/Fef4GAYq9VA?t=3694

https://yuki.world/python-selenium-chromedriver-auto-update/

https://doku-pro.com/chromedriver_upgrade/


初学者です